REGULAMIN GALERII INTERNETOWEJ ARTEMIS.ART.PL

Przed rozpoczęciem korzystania ze galerii internetowej www.artemis.art.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Tryb postępowania reklamacyjnego
VI. Własność intelektualna
VII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Galeria internetowa działająca pod adresem www.artemis.art.pl prowadzona jest przez Janinę Górka-Czarnecką która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą Janina Górka-Czarnecka Galeria Sztuki Artemis, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń: ul. Poselska 15, 31-002 Kraków,  NIP: 9451054540, REGON: 350708630, adres poczty elektronicznej (e-mail): galeria@artemis.art.pl, tel. (+48) 604 184 323

2. Galeria www.artemis.art.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Galerię www.artemis.art.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Galerii www.artemis.art.pl, obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Galerii jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

6.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

1.   REGULAMIN - niniejszy regulamin Galerii.

2.   GALERIA - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.artemis.art.pl

3.   USŁUGODAWCA – Janina Górka-Czarnecką wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Janina Górka-Czarnecka Galeria Sztuki Artemis, ul. Poselska 15, 31-002 Kraków,  NIP: 9451054540, REGON: 350708630

4.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

5.   DZIEŁO SZTUKI – dostępna w Galerii rzecz ruchoma będąca przedmiotem zapytania.

6.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Galerii.

7.   FORMULARZ KONTAKTOWY (ZAPYTANIA) – formularz dostępny na stronie internetowej www.artemis.art.pl umożliwiający bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą.

8.   PROFIL UŻYTKOWNIKA - zakres danych wprowadzonych w wyniku rejestracji konta użytkownika, zabezpieczonych hasłem i udostępnionych użytkownikowi  w formularzu dostępnym po zalogowaniu.

9.   FORMULARZ  (REZERWACJA) – formularz dostępny na stronie internetowej www.artemis.art.pl umożliwiający użytkownikowi zgłoszenie rezerwacji wybranych obiektów ze strony Galerii bezpośrednio do Usługodawcy.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Galerii .

 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego (Zapytania)
 2. zakładanie konta użytkownika
 3. korzystania z możliwości zgłaszania rezerwacji wybranych obiektów przez użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego 
 4. korzystanie z profilu użytkownika zawierającego możliwość wglądu w zgłoszone rezerwacje
 5. możliwość wglądu w własne dane osobowe użytkownika wprowadzone w trakcie rejestracji konta i przechowywane w profilu użytkownika 

2.   Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Galerii odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.   Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Galerii treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Galerii i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.   Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne

2.   Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zapytania w Galerii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zapytania albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • 3.1.  komputer z dostępem do Internetu,
 • 3.2.  dostęp do poczty elektronicznej,
 • 3.3.  przeglądarka internetowa,
 • 3.4.  włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.   Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Galerii w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.   Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Galerii Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeria@artemis.art.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.artemis.art.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Janiny Górka-Czarneckiej która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą Janina Górka-Czarnecka Galeria Sztuki Artemis, ul. Poselska 15, 31-002 Kraków,  NIP: 9451054540, REGON: 350708630. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości www.artemis.art.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.artemis.art.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Galerii zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

 

Zgodnośœć regulaminu z obowiązującymi przepisami poœświadczona œświadectwem legalnośœci wydanym przez serwis legalniewsieci.pl

Copyrights 2023 Galeria Artemis. Wszelkie prawa zastrzeżone  
Realizacja: grafiQa.pl
Script logo